Panadol pro děti jahoda

Snímek Panadol pro děti jahoda

Účinný proti** horečce, šetrný1,3¶ k malým bříškům. Je určený k tlumení mírné až středně silné bolesti u dětí.

Panadol pro děti jahoda obsahuje paracetamol, který je vhodný při léčbě horečky a mírné až středně silné bolesti u dětí.2-4 Je připraven začít účinkovat již za 15 minut.1,5-7

*Založeno na absorpci paracetamolu bez hodnocení klinické účinnosti.

Koncentrace v plasmě dosahuje vrcholu za 15 – 60 minut po podání per os.

doporučení WHO pro léčbu horečky

Manuál Světové zdravotnické organizace pro léčbu horečky uvádí, že když se u dítěte objeví horečka, je třeba všímat si varovných příznaků. Patří mezi ně neschopnost pít, přetrvávající zvracení, křeče, apatie nebo bezvědomí, stridor u klidného dítěte nebo těžká podvýživa. Pokud jsou tyto symptomy přítomny, musí být pacient okamžitě svěřen do odborné lékařské péče.8

Symptomatická horečka spojená s neklidem v důsledku nespecifických respiračních infekcí, průjmu či jiných infekcí je léčena paracetamolem.2

(Prezentovaný graf je manuálem pro globální využití, a proto nemusí být některé informace zcela relevantní pro lokální region, pozn.)

Graf znázorňující snížení tělesné teploty po podání paracetamolu. Převzato z Wong et al. 2001.

Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, multicentrickou studii s dětmi ve věku od 6 měsíců až do 6 let, které trpěly vysokými teplotami (n=210). Dětem bylo podáno 12 mg/kg paracetamolu a v 15minutových rozestupech jim byly zaznamenávány rozdíly v tělesné teplotě. K maximálnímu snížení teploty bylo ve skupině s paracetamolem dosaženo po 60 minutách.6

Srovnatelná úleva od zvýšené tělesné teploty jako při podání 10 mg/kg ibuprofenu9

Graf znázorňující pokles tělesné teploty u dětí s horečkou po podání 10 mg/kg paracetamolu nebo 10 mg/kg ibuprofenu. Převzato z Vauzelle et al. 1997

Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, multicentrickou studii se 116 dětmi ve věku 4,1 roku (±2,6 roku) s horečkou související s infekčním onemocněním a průměrnou výchozí teplotou 39 °C (±0,5 °C). Děti byly léčeny buď jednotlivými dávkami ibuprofenu 10,3 mg/kg (±1,9 mg/kg) nebo paracetamolu 9,8 mg/kg (±1,9 mg/kg). Rektální teplota dětí byla pravidelně sledována po dobu 6 hodin. Tmax je doba, která uplynula mezi první dávkou podání léčiva a nejnižší teplotou pozorovanou v průběhu 0 až 6 hodin.9

U dětí s horečkou došlo při podání 10 mg/kg paracetamolu nebo 10 mg/kg ibuprofenu k podobnému efektu při snižování tělesné teploty. Nejnižší teploty bylo dosaženo v průběhu 0 až 6 hodin.9

Graf znázorňující pokles teploty u dětí s horečkou po podání 10 mg/kg paracetamolu nebo 10 mg/kg ibuprofenu. Převzato z Autret-Leca et al. 2007

Monocentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s dětmi ve věku od 3 měsíců do 12 let (n=301) trpícími horečkou bez závažného průběhu. Dětem bylo podáno 15 mg/kg paracetamolu nebo 10 mg/kg ibuprofenu. Počáteční průměrná tělesná teplota v obou skupinách činila 38,9 °C. Po podání první dávky léčiva došlo ke snížení teploty v uchu během následujících 8 hodin.

Jak u dávky 15 mg/kg paracetamolu, tak u 10 mg/kg ibuprofenu byly zaznamenány podobné účinky na snižování tělesné teploty. Průměrná hodnota (AUC) byla -7,66 °C, respektive -7,77 °C.10

Účinná úleva od bolesti u dětí11

Graf zobrazující míru úlevy od bolesti při podávání paracetamolu vs. placeba dle hodnocení dětmi a jejich rodiči. Převzato z Schactel et al. 1993.

Jednalo se o randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studii s dětmi ve věku 2 až 12 let trpícími akutní bolestí v krku. Děti byly léčeny dávkou 15 mg/kg paracetamolu či 10 mg/kg ibuprofenu. Paracetamol vykazoval významnou míru úlevy od bolesti již po 1. hodině od podání ve srovnání s placebem. Bez podání účinné látky, přetrvala bolest u dětí až 4 hodiny. Posouzení změn intenzity bolesti u dětí z pohledu rodičů bylo shodné.11

Bezpečnostní profil snášenlivosti volně prodejných analgetik/antipyretik pro děti3,12

Veselé dítě se svou matkou

Ve srovnání s nesteroidními protizánětlivými léčivy (NSAID), např. ibuprofenem, se dává přednost paracetamolu, protože je šetrný k žaludku malých dětí,1,3 může být podáván i dětem se současnou dehydratací12, má nižší riziko lékových interakcí.2

Údaje o bezpečnosti z 23 klinických studií s paracetamolem zahrnujících děti ukázaly, že paracetamol měl při krátkodobé léčbě horečky srovnatelný bezpečnostní profil s ibuprofenem a ketoprofenem.3

Jak může Panadol pro děti jahoda pomoci Davídkovi**?

Usmívající se miminko

Davídek** má horečku

Davídkovi** je 1 rok a poslední dva dny má horečku. Jeho maminka má obavy, protože je neklidný a špatně jí. Chce něco, co by pomohlo zbavit dítě horečky, a zároveň něco, co by pro něj bylo bezpečné.

Panadol pro děti jahoda suspenze je určená dětem od 3 měsíců (od 5 kg hmotnosti). Davídkovi** pomohl cítit se lépe, protože rychle, účinně a bezpečně snižuje horečku.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Panadol pro děti v různých formách

Snímek Panadol Baby

Panadol Baby, čípky pro děti s tělesnou hmotností nad 9 kg.

Panadol Junior

Panadol Junior, čípky pro děti s tělesnou hmotností nad 15 kg.

Snímek Panadol pro děti jahoda

Panadol pro děti jahoda, suspenze od 3 měsíců věku (od 5 kg hmotnosti), při postvakcinační indikaci od 2 měsíců věku.

Podrobnosti o léčivém přípravku Panadol pro děti

 • Snímek krabičky Panadol Baby

  Složení: Jeden čípek obsahuje paracetamolum 125 mg.

  Seznam pomocných látek: ztužený tuk

  Zvláštní upozornění a opatření pro použití

  Rodiče je třeba upozornit, aby dodržovali doporučené dávky a dětem nepodávali současně jiné přípravky obsahující paracetamol.

  Souběžné podávání by mohlo vést k předávkování.

  Předávkování paracetamolem může způsobit selhání jater vedoucí až k potřebě transplantace jater nebo smrti. Základní onemocnění jater zvyšuje riziko poškození jater v souvislosti s paracetamolem.

  Přípravek je určen k léčbě dětí, pokud by však byl užíván dospělým, je třeba je upozornit, že po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

  Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko paracetamolové hepatotoxicity, přičemž největší riziko se týká chronických alkoholiků, kteří před užitím paracetamolu krátkodobě abstinují (kolem 12 hodin).

  Paracetamol může být již v dávkách nad 6 – 8 g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může rozvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky.

  U pacientů s deplecí glutathionu, jako jsou významně podvyživení či anorektičtí pacienti, při velmi nízkém BMI, chroničtí těžcí alkoholici nebo pacienti se sepsí, byly hlášeny případy poruchy funkce až selhání jater.

  U stavů s deplecí glutathionu může použití paracetamolu zvyšovat riziko metabolické acidózy. Paracetamol má být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, hemolytické anemii a u dětí s poruchou funkce ledvin.

  Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit možnost poškození ledvin.

  Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkce jater nebo ledvin se musí před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem.

  Opatrnost se doporučuje u pacientů se zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou (ASA) a/nebo nesteroidní antirevmatika (nesteroidní protizánětlivé přípravky, NSAID) z důvodu možné zkřížené citlivosti na paracetamol pozorované u pacientů citlivých na ASA. Mohou se vyskytnout příznaky podobné jako po podání ASA (bronchospazmus, naso-okulární reakce).

  Přípravek není určen pro děti s tělesnou hmotností do 9 kg.

  Kontraindikace:

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
  • Závažná hepatální insuficience.
  • Akutní hepatitida.
  • Rektální krvácení v nedávné době.
  • Nedávno prodělaná proktitida.

  Nežádoucí účinky

  Data z klinických studií nejsou dostatečná, proto jsou data o nežádoucích účincích čerpána převážně z post-marketingových zkušeností. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu.

  Frekvence výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

  seznam možných nežádoucích účinků produktů Panadol Baby a Panadol Junior
 • Panadol Junior, čípky pro děti s tělesnou hmotností nad 15 kg.

  Složení: Jeden čípek obsahuje paracetamolum 250 mg.

  Seznam pomocných látek: ztužený tuk

  Zvláštní upozornění a opatření pro použití

  Rodiče je třeba upozornit, aby dodržovali doporučené dávky a dětem nepodávali současně jiné přípravky obsahující paracetamol.

  Souběžné podávání by mohlo vést k předávkování.

  Předávkování paracetamolem může způsobit selhání jater vedoucí až k potřebě transplantace jater nebo smrti. Základní onemocnění jater zvyšuje riziko poškození jater v souvislosti s paracetamolem.

  Přípravek je určen k léčbě dětí, pokud by však byl užíván dospělým, je třeba je upozornit, že po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko paracetamolové hepatotoxicity, přičemž největší riziko se týká chronických alkoholiků, kteří před užitím paracetamolu krátkodobě abstinují (kolem 12 hodin).

  Paracetamol může být již v dávkách nad 6 – 8 g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může rozvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky.

  U pacientů s deplecí glutathionu, jako jsou významně podvyživení či anorektičtí pacienti, při velmi nízkém BMI, chroničtí těžcí alkoholici nebo pacienti se sepsí, byly hlášeny případy poruchy funkce až selhání jater.

  U stavů s deplecí glutathionu může použití paracetamolu zvyšovat riziko metabolické acidózy. Paracetamol má být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, hemolytické anemii a u dětí s poruchou funkce ledvin. Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit možnost poškození ledvin.

  Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkce jater nebo ledvin se musí před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem.

  Opatrnost se doporučuje u pacientů se zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou (ASA) a/nebo nesteroidní antirevmatika (nesteroidní protizánětlivé přípravky, NSAID) z důvodu možné zkřížené citlivosti na paracetamol pozorované u pacientů citlivých na ASA. Mohou se vyskytnout příznaky podobné jako po podání ASA (bronchospazmus, naso-okulární reakce).

  Přípravek není určen pro děti s tělesnou hmotností do 15 kg.

  Kontraindikace:

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
  • Závažná hepatální insuficience.
  • Akutní hepatitida.
  • Rektální krvácení v nedávné době.
  • Nedávno prodělaná proktitida.

  Nežádoucí účinky

  Data z klinických studií nejsou dostatečná, proto jsou data o nežádoucích účincích čerpána převážně z post-marketingových zkušeností. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu.

  Frekvence výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

  seznam možných nežádoucích účinků produktů Panadol Baby a Panadol Junior
 • Panadol pro děti jahoda, suspenze od 3 měsíců (od 5 kg hmotnosti)

  Léčivá látka: Jeden ml suspenze obsahuje paracetamolum 24 mg, což odpovídá paracetamolum 120 mg v 5 ml suspenze.

  Pomocné látky se známým účinkem: Obsahuje sodné soli parabenů (E 215, E 217, E 219), krystalizující sorbitol 70 %, roztok maltitolu. V jednom ml suspenze je 0,041 mg benzyl alkoholu a 0,68 mg propylenglykolu.

  Seznam pomocných látek:

  xanthanová klovatina (E415), jahodové aroma (obsahuje přírodní a synteticky připravované aromatické látky, aromatické látky totožné s přírodními, propylenglykol, benzyl alkohol), krystalizující sorbitol 70 %, roztok maltitolu, sodná sůl methylparabenu (E 219), sodná sůl ethylparabenu (E215), sodná sůl propylparabenu (E 217), kyselina jablečná (k úpravě pH), bezvodá kyselina citronová (E 330), sorbitol (E420), čištěná voda

  Zvláštní upozornění a opatření pro použití

  Rodiče je třeba upozornit, aby dodržovali doporučené dávky a dětem nepodáváli současně jiné přípravky obsahující paracetamol.

  Souběžné podávání by mohlo vést k předávkování. Předávkování paracetamolem může způsobit selhání jater vedoucí až k potřebě transplantace jater nebo smrti. Základní onemocnění jater zvyšuje riziko poškození jater v souvislosti s paracetamolem.

  Přípravek je určen k léčbě dětí, pokud by však byl výjimečně užíván dospělým, je třeba upozornit, že po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.

  Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko paracetamolové hepatotoxicity, přičemž největší riziko se týká chronických alkoholiků, kteří před užitím paracetamolu krátkodobě abstinují (kolem 12 hodin).

  Paracetamol může být již v dávkách nad 6 - 8 g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může vyvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky.

  Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkce jater nebo ledvin se musí před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem.

  Při podávání pacientům s poruchou funkce jater a u pacientů dlouhodobě (nad 10 dní) užívajících vyšší dávky paracetamolu se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.

  Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukóza-6- fosfátdehydrogenázy, hemolytické anemii a u dětí s poruchou funkce ledvin. Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit možnost poškození ledvin.

  U pacientů s deplecí glutathionu, jako jsou významně podvyživení či anorektičtí pacienti, při velmi nízkém BMI, chroničtí těžcí alkoholici nebo pacienti se sepsí, byly hlášeny případy poruchy funkce až selhání jater.

  U stavů s deplecí glutathionu může použití paracetamolu zvyšovat riziko metabolické acidózy.

  Opatrnost se doporučuje u pacientů se zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou (ASA) a/nebo nesteroidní antirevmatika (nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky, NSAID) z důvodu možné zkřížené 4/8 citlivosti na paracetamol pozorované u pacientů citlivých na ASA. Mohou se vyskytnout příznaky podobné jako po podání ASA (bronchospazmus, naso-okulární reakce).

  Přípravek obsahuje směs sodných solí parabenů, které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

  Přípravek obsahuje roztok maltitolu a krystalizující sorbitol 70 % (666,5 mg v 5 ml suspenze).

  Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktózy by tento přípravek neměli užívat.

  Přípravek obsahuje benzyl alkohol - může způsobit alergické reakce.

  Tento přípravek obsahuje propylenglykol jako pomocnou látku nezbytnou pro správné fungování přípravku.

  Kontraindikace:

  • Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku
  • Závažná hepatocelulární insuficience.
  • Akutní hepatitida.

  Nežádoucí účinky

  Anamnestická data z klinických studií nejsou dostatečná, proto jsou data o nežádoucích účincích čerpána převážně z post-marketingových zkušeností. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu.

  Frekvence výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

  seznam možných nežádoucích účinků produktu Panadol pro děti jahoda

Více informací

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy. Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací

Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si zdroje pro své pacienty.

Více informací

Chemická struktura paracetamolu

Věda o paracetamolu

Více informací o paracetamolu – základní informace, mechanismus účinku a další.

Více informací