Panadol Novum 500 mg potahované tablety

Snímek Panadol Novum

Zlepšené vstřebávání* pro rychlou úlevu od bolesti*

Panadol Novum s technologií Optizorb uvolňuje účinnou látku do 5 minut1 a je připraven začít účinkovat proti bolesti již za 10 minut.2* Paracetamol je vhodnou volbou pro léčbu mírné až středně silné bolesti u specifických skupin pacietů: pro pacienty s kardiovaskulárním onemocněním3-6, pro starší pacienty7, pro diabetiky.8

*Oproti standardní tabletě s obsahem paracetamolu. Založeno na absorpci paracetamolu bez hodnocení klinické účinnosti.

Optizorb

Obrázky zobrazující rychlost rozpadu tablet Panadol Novum v porovnání se standardními tabletami s obsahem paracetamolu v žaludku

Panadol Novum s technologií Optizorb uvolňuje účinnou látku do 5 minut1

Reprezentativní scintigrafické snímky ze scintigrafické studie (scintigrafie je zobrazovací metoda, která je založena na snímání gama záření emitovaného vnitřně podanými radionuklidy)9, zobrazují vyprazdňování žaludku po 5 a 20 minutách. Po 5 minutách se tablety Panadol Novum s technologií Optizorb rozpadají o 25 % rychleji než standardní tablety s obsahem paracetamolu.1

Po 20 minutách jsou tablety Panadol Novum zcela rozpadlé a paracetamol se může absorbovat z tenkého střeva do krevního řečiště. Standardní tableta s paracetamolem oproti tomu ještě není zcela rozpadlá a nachází se v žaludku.1

Graf zobrazující rychlejší vstřebávání paracetamolu z tablet Panadol Novum oproti standardním tabletám s obsahem paracetamolu3

Panadol Novum zajišťuje 2x rychlejší absorpci paracetamolu oproti standardním tabletám s obsahem paracetamolu10†

Jednalo se o farmakokinetickou studii se zdravými dospělými (n=76). Při opakovaném podávání tablet Panadol Novum s technologií Optizorb nebo standardních tablet s obsahem paracetamolu. Dávka 1000 mg byla podávána ve 4 samostatných dnech.10 Průměrná plazmatická koncentrace paracetamolu činila v 10., 20. a 30. minutě u tablet Panadol Novum 1,62 mg/ml, 3,26 mg/ml a 4,93 mg/ml, u standardních tablet s paracetamolem 0,69 mg/ml, 1,8 mg/ml a 2,82 mg/ml. Plazmatická koncentrace paracetamolu byla v uvedených časech vyšší u tablet Panadol Novum o 134 %, 81 % a 75 % v porovnání se standardními tabletami s obsahem paracetamolu.10

Jak mohou tablety Panadol Novum pomoci Andree**?

Žena v bolestech držící si čelo

Andrea** se chce co nejdříve zbavit bolesti

Andrea** je mladá studentka s nabitým programem. Je členkou vysokoškolského plaveckého týmu s každodenními tréninky.

Vede život typického mladého vysokoškolského studenta. Její život je naplněný školními, sportovními a společenskými aktivitami.

Protože je v plaveckém týmu, je vystavena riziku bolesti, např. z namožených svalů. Andrea** preferuje rychlou a efektivní úlevu od bolesti. Vzhledem k termínům studijních úkolů, zkouškám a plaveckým tréninkům si nemůže dovolit vzít si kvůli bolesti den volna.

Tablety Panadol Novum mohou Andree** pomoci rychle a účinně ulevit od mírné až středně silné bolesti, aniž by musela užít silné léky.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Doporučte Panadol Novum pro rychlou a účinnou úlevu od mírné až středně silné bolesti

Snímek Panadol Novum

Panadol Novum

Panadol Novum s technologií Optizorb zajišťuje rychlejší, lépe predikovatelnou a méně variabilní absorpci než standardní tablety s obsahem paracetamolu.2

Podrobnosti o léčivém přípravku Panadol Novum

 • Jedna potahovaná tableta obsahuje paracetamolum 500 mg.

  Seznam pomocných látek:

  předbobtnalý kukuřičný škrob, uhličitan vápenatý, kyselina alginová, krospovidon typ A, povidon 25, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, karnaubský vosk, potahová soustava Opadry YS-1-7003 bílá (obsahuje oxid titaničitý (E 171), hypromelosu, makrogol, polysorbát 80)

 • Zvláštní upozornění a opatření pro použití

  Pacienty je třeba upozornit, aby neužívali současně jiné přípravky obsahující paracetamol. Souběžné podávání by mohlo vést k předávkování.

  Předávkování paracetamolem může způsobit selhání jater vedoucí až k potřebě transplantace jater nebo smrti. Základní onemocnění jater zvyšuje riziko předávkování a poškození jater v souvislosti s paracetamolem.

  Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko paracetamolové hepatotoxicity, přičemž největší riziko se týká chronických alkoholiků, kteří před užitím paracetamolu krátkodobě abstinují (kolem 12 hodin).

  Paracetamol může být již v dávkách nad 6 – 8 g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může rozvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky.

  Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkce jater nebo ledvin se musí před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem.

  Při podávání Panadolu Novum 500 mg nemocným se změnami jaterních funkcí a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky Panadolu Novum 500 mg, je nutná pravidelná kontrola jaterních funkcí.

  U pacientů s deplecí glutathionu, jako jsou významně podvyživení či anorektičtí pacienti, při velmi nízkém BMI, chroničtí těžcí alkoholici nebo pacienti se sepsí, byly hlášeny případy poruchy funkce až selhání jater.

  U stavů s deplecí glutathionu může použití paracetamolu zvyšovat riziko metabolické acidózy.

  Zvýšená opatrnost je nutná u pacientů s deficitem enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy, s hemolytickou anémií a s poruchou funkce ledvin.

  Při léčbě perorálními antikoagulancii a současném podávání vyšších dávek Panadolu Novum 500 mg je nutná kontrola protrombinového času.

  Opatrnost se doporučuje u pacientů se zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou (ASA) a/nebo nesteroidní antirevmatika (nesteroidní protizánětlivé přípravky, NSAID) z důvodu možné zkřížené citlivosti na paracetamol pozorované u pacientů citlivých na ASA. Mohou se vyskytnout příznaky podobné jako po podání ASA (bronchospazmus, naso-okulární reakce).

  Kontraindikace

  • Hypersenzitivita na paracetamol nebo na kteroukoli pomocnou látku.
  • Závažná hepatální insuficience.
  • Akutní hepatitida.
 • Nežádoucí účinky

  Anamnestická data z klinických studií nejsou dostatečná, proto jsou data o nežádoucích účincích čerpána převážně z post-marketingových zkušeností. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu.

  Frekvence výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

  Třída orgánových systémů

  Nežádoucí účinek

  Frekvence výskytu

  poruchy krve a lymfatického systému

  trombocytopenie

  velmi vzácné

  respirační, hrudní a mediastinální poruchy

  bronchospasmus (analgetické astma) u predisponovaných pacientů

  velmi vzácné

  poruchy imunitního systému

  - anafylaxe

  - alergická dermatitida (reakce z přecitlivělosti včetně vyrážky a angioedému)

  - velmi vzácné

  - vzácné

  poruchy kůže a podkožní tkáně

  závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, akutní generalizovaná exantematózní pustulóza)

  velmi vzácné
  poruchy jater a žlučových cest zvýšená hladina jaterních transamináz (porucha funkce jater) velmi vzácné

Více informací

Chemická struktura paracetamolu

Paracetamol

Paracetamol neboli acetaminofen je z celosvětového hlediska jedním z nejčastěji používaných analgetik a antipyretik.12

Více informací

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy. Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací

Péče o pacienty

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si zdroje pro své pacienty.

Více informací