Panadol Extra Novum

Snímek Panadol Extra Novum

Účinná úleva od mírné až středně silné bolesti1-3

Kombinace dvou léčivých látek, která přináší úlevu od mírné až středně silné bolesti jako: bolest hlavy1,4 (včetně migrény5), bolest zubů6, menstruační bolesti1 a příznaky chřipky a nachlazení (bolesti svalů a kloubů, bolest v krku). Přídavkem kofeinu se zvyšuje analgetický účinek paracetamolu až o 37 %.7-9

Graf znázorňující rozdíly v úlevě od bolesti mezi tabletami Panadol Extra Novum, sodnou solí naproxenu a placebem

Podobná míra úlevy od bolesti jako u naproxenu4

Tablety Panadol Extra Novum a tablety s naproxenem poskytovaly výrazně lepší úlevu od bolesti ve srovnání s placebem.4 Pozorovaná míra úlevy od bolesti byla v obou případech srovnatelná (p<0,05).

Graf zobrazující čas potřebný k dosažení maximální úlevy od bolesti (TOPTAR) – srovnání tablet Panadol Extra Novum se sumatriptanem

Účinná úleva od bolesti i při migréně5

V randomizované, dvojitě zaslepené, zkřížené kontrolované studii (fáze IV) bylo podáváno 92 pacientům s migrénou 1000 mg paracetamolu s 130 mg kofeinu nebo 50 mg sumatriptanu.5

Panadol Extra Novum byl při úlevě od bolesti stejně účinný jako sumatriptan (obvykle používaný k léčbě migrén).5

Graf znázorňující míru úlevy od bolesti dosaženou užíváním tablet Panadol Extra Novum v porovnání s tabletami samotného paracetamolu, samotného kofeinu a placeba.

Významná úleva od menstruačních bolestí1

Jednalo se o , placebem kontrolovanou, dvojitě zaslepenou, zkříženou studii (fáze III) s dospělými ženami trpícími středně silnou až silnou bolestí při menstruaci (n=320). Míra úlevy od bolesti byla hodnocena na stupnici TOTPAR po podání 1000 mg paracetamolu a 130 mg kofeinu, 1000 mg paracetamolu a 130 mg samotného kofeinu nebo placeba. Hodnocený přípravek byl podán pouze v jedné dávce.

Tablety Panadol Extra Novum poskytly výrazně větší úlevu od bolesti než standardní tablety s obsahem paracetamolu.1

Jak může Panadol Extra Novum pomoci Julii**?

Žena usmívající se do objektivu

Julie** potřebuje ulevit od menstruačních bolestí.

Julie** je mladá maminka dvou dětí, která pracuje na plný úvazek. Stejně jako její matka a babička, trpí i ona od svého dospívání bolestí při menstruaci.

Panadol Extra Novum s obsahem 2 účinných látek, paracetamolu a kofeinu , nabízí rychlou a účinnou úlevu od mírné až středně silné bolesti, např. při menstruačních bolestech.

**Všechny případy a citace jsou fiktivní a mají pouze ilustrativní charakter.

Doporučte Panadol Extra Novum pro úlevu od intenzivní bolesti

Snímek Panadol Extra Novum

Panadol Extra Novum 500 mg potahované tablety

Kombinace dvou léčivých látek, která je vhodná k úlevě od mírné až středně silné bolesti.1,3-6

Podrobnosti o produktu Panadol Extra Novum

 • KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

  Jedna potahovaná tableta obsahuje: paracetamolum 500 mg, coffeinum 65 mg

  Pomocné látky se známým účinkem:

  směs sodných solí parabenů (sodná sůl methylparabenu (E 219), sodná sůl ethylparabenu (E 215), sodná sůl propylparabenu (E 217)); jedna tableta obsahuje 0,1736 mg sodíku.

  Seznam pomocných látek

  předbobtnalý škrob, povidon 25, uhličitan vápenatý, kyselina alginová, krospovidon, směs sodných solí parabenů (složení: sodná sůl methylparabenu (E 219), sodná sůl ethylparabenu (E 215) a sodná sůl propylparabenu (E 217)), magnesium-stearát, čištěná voda

  potahová vrstva: potahová soustava Opadry YS-1-7003 bílá (obsahuje oxid titaničitý (E 171), hypromelosu 2910/3, hypromelosu 2010/6, makrogol 400, polysorbát 80), karnaubský vosk (leštidlo)

 • Zvláštní upozornění a opatření pro použití

  Pacienty je třeba upozornit, aby neužívali současně jiné přípravky obsahující paracetamol. Souběžné podávání by mohlo vést k předávkování.

  Předávkování paracetamolem může způsobit selhání jater vedoucí až k potřebě transplantace jater nebo smrti. U pacientů s onemocněním jater je nebezpečí předávkování vyšší. Základní onemocnění jater zvyšuje riziko poškození jater v souvislosti s paracetamolem.

  Po dobu léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko paracetamolové hepatotoxicity, přičemž největší riziko se týká chronických alkoholiků, kteří před užitím paracetamolu krátkodobě abstinují (kolem 12 hodin).

  Paracetamol může být již v dávkách nad 6 – 8 g denně hepatotoxický. Jaterní poškození se však může rozvinout i při nižších dávkách, pokud spolupůsobí alkohol, induktory jaterních enzymů nebo jiné hepatotoxické léky.

  Pacienti s diagnostikovanou poruchou funkce jater nebo ledvin se musí před zahájením užívání tohoto léčivého přípravku poradit s lékařem.

  Při podávání paracetamolu nemocným s lehkou a středně těžkou poruchou funkce jater a u pacientů, kteří užívají dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu, se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů.

  Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit možnost poškození ledvin.

  U pacientů s deplecí glutathionu, jako jsou významně podvyživení či anorektičtí pacienti, při velmi nízkém BMI, chroničtí těžcí alkoholici nebo pacienti se sepsí, byly hlášeny případy poruchy funkce až selhání jater.

  U stavů s deplecí glutathionu může použití paracetamolu zvyšovat riziko metabolické acidózy. Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností u hemolytické anemie, při deficitu enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy a u nemocných s poruchou funkce ledvin.

  Při léčbě perorálními antikoagulancii a současném podávání vyšších dávek paracetamolu je nutná kontrola protrombinového času.

  Při užívaní přípravků je potřeba se vyhnout nadměrnému příjmu kofeinu.

  Pití nepřiměřeného množství kávy nebo čaje spolu s užíváním tohoto přípravků může způsobit pocit napětí a podrážděnosti.

  Přípravek obsahuje směs sodných solí parabenů, které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

  Jedna tableta obsahuje 0,1736 mg sodíku. Tento léčivý přípravek tedy obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

  Kontraindikace

  • Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku.
  • Závažná porucha funkce jater.
  • Akutní hepatitida.
 • Frekvence nežádoucích účinků spojených s paracetamolem a kofeinem je uvedena v následující tabulce podle tříd orgánových systémů:

  Anamnestická data z klinických studií nejsou dostatečná, proto jsou data o nežádoucích účincích čerpána převážně z post-marketingových zkušeností. Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle tříd orgánových systémů a frekvence výskytu.

  Frekvence výskytu jsou definovány takto: velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100); vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000); není známo (z dostupných údajů nelze určit).

  Paracetamol

  Třída orgánového systému

  Frekvence výskytu

  Nežádoucí účinky

  poruchy krve a lymfatického systému

  vzácné

  trombocytopenie, neutropenie, leukopenie, agranulocytóza, pancytopenie*

  respirační, hrudní a mediastinální poruchy

  vzácné

  bronchospazmus u pacientů s přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná NSAID

  poruchy imunitního systému

  vzácné

  anafylaxe, kožní hypersenzitivní reakce včetně kožní vyrážky a angioedému

  poruchy kůže a podkožní tkáně

  • vzácné
  • velmi vzácné
  • svědění, vyrážka, pocení, purpura, kopřivka
  • závažné kožní reakce (Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza)
  srdeční poruchy vzácné edém
  cévní poruchy vzácné edém
  poruchy jater a žlučových cest vzácné abnormální jaterní funkce*, selhání jater, nekróza jater, ikterus
  gastrointestinální poruchy vzácné bolest břicha, průjem, nauzea, zvracení
  Kofein**

  poruchy nervového systému

  není známo

  závrať, bolest hlavy

  srdeční poruchy

  není známo

  palpitace

  psychické poruchy

  není známo

  nespavost, neklid, úzkost a podrážděnost, nervozita

  gastrointestinální poruchy

  není známo

  gastrointestinální poruchy

  * Zřídka se mohou objevit poruchy krvetvorby a reverzibilní zvýšení funkčních testů jater (AST, ALT, GMP), AP a bilirubinu.

  ** Pokud je přípravek Panadol Extra Novum kombinován s kofeinem v potravě (v nápojích ap.), zvyšuje se pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků kofeinu. Nejčastější nežádoucí účinek kofeinu je nauzea způsobená podrážděním gastrointestinálního traktu.

Více informací

Obtíže

Obtíže

Projděte si přehled častých typů bolesti, jejich příčiny, příznaky a projevy.Zjistěte, jak bolest ovlivňuje kvalitu života pacientů a přečtěte si souhrny nejnovějších doporučení pro léčbu na základě důkazů.

Více informací

Ikona bolesti kloubů a osteoartrózy

Přehled bolesti kloubů a bolesti při osteoartróze

Zjistěte, jaké jsou bolesti kloubů a bolesti při osteortróze, a seznamte se se dvěma příklady pacientů s bolestí kloubů.

Více informací

Péče o pacienty – zdroje

Péče o pacienty – zdroje

Stáhněte si zdroje pro své pacienty.

Více informací